Dell Jobs

dell footer logo

Job Information

Dell Finance Internship in Bratislava, Slovakia

FOR ENG VERSION SCROLL DOWN

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 17 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Sme tretím najzamestnávateľom za rok 2019. Podľa nedávnej ankety spoločnosti Profesia, sme tretím najzamestnávateľom v kategórii Centier zdieľaných služieb na Slovensku. Pridajte sa k nášmu tímu a presvedčte sa sami.

Máme viac ako 90 stážistov, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach (marketing, financie, ľudské zdroje, predaj, informačné technológie, data science atď.) a hľadáme ďaľších nadšencov, ktorí naštartujú svoju kariéru v spoločnosti Dell.

Budeš zodpovedný za:

• Spracovávanie finančných výkazov

• Prácu s dátami

• Tvorbu reportov

• Prezentáciu svojich výsledkov

Na čo sa môžeš tešiť:

• Dostaneš jedinečnú možnosť získať nenahraditeľné skúsenosti z praxe

• Rozšíriš si svoj obzor z oblasti daní, účtovníctva, finančníctva

• Spolupráca s odborníkmi z viacerých oddelení na globálnej úrovni

• Po skončení internshipu pre teba máme miesto

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

• Ovládaš prácu s balíčkom MS Office, najmä MS Excel

• Máš prezentačné a komunikačné zručnosti

• Ovládaš anglický jazyk na pokročilej úrovni

• Si pracovitý a flexibilný a chceš sa naučiť nové veci

Ako bude vyzerať výberový proces?

• 1. krok: krátky telefonický rozhovor

• 2. krok: online video pohovor

• 3. krok: spätná väzba

Hodinová mzda: 5,50- 6,60 EUR v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell ako stážista, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

• Staneš sa súčasťou komunity tvorenej viac ako 90 stážistami v spoločnosti Dell Bratislava

• Prístup do vzdelávacieho štúdia - s viac ako 1 000 online školeniami

• Pracovný počítač Dell

• Možnosť pokračovať po ukončení štúdia na trvalý pracovný pomer alebo v rozvojových programoch určených pre absolventov

• Zamestnanecké záľubové skupiny - spolupráca, komunita a osobný rozvoj (ERG)

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.


Finance Internship Program

Bratislava, Slovakia

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We are very honored and humbled to receive 3rd place in an annual 'best employer' survey conducted by Profesia amongst Shared Service Centers in Slovakia for the year 2019. Join our team and be part of life at Dell.

We have more than 90 interns working in various departments (marketing, finance, human resources, sales, information technology, data science, etc.) and we are looking for more enthusiasts to start their career at Dell.

You will also be responsible for the following:

• Preparation of financial statements

• Working with financial data

• Reporting to higher management

• Presentation of your results to management

What you can learn:

 • You will have a unique opportunity to gain irreplaceable experience in practice

 • Expand your horizons in the areas of taxes, accounting, finance

 • Collaborate with experts from multiple departments at global level

 • We have a place for you after the internship

You are our candidate if:

 • You are familiar with MS Office, especially MS Excel

 • You have presentation and communication skills

 • You speak English

 • You are hardworking and flexible

What’s next?

 • 1st step: short phone screening

 • 2nd step: online video interview

 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Hourly salary: 5.50 - 6.60EUR gross per working hour

Benefits

When you join the Dell team as an intern you become part of a winning company that rewards you with following:

 • Being part of a community of more than 90 interns at Dell Bratislava

 • Access into Learning studio – more than 1,000 online trainings

 • Dell Laptop

 • Possibility to continue after your graduation in professional development programs

 • Networking groups – collaboration, community and personal development (ERGs)

#profesia

DirectEmployers