Dell Jobs

dell footer logo

Job Information

Dell Sales Representative (práca z domu) in Bratislava, Slovakia

Sales Representative (práca z domu)

Nebývaš v Bratislave a okolí, no zaujíma Ťa príležitosť pracovať pre svetovú technologickú značku? Využi teraz jedinečnú príležitosť pracovať z domu! Náš interný program Connected Workplace umožňuje našim kolegom pracovať takmer odkiaľkoľvek vrámci Slovenska.

Čo Ťa čaká

Inside Sales je rýchlo rastúce a neustále sa rozvíjajúce oddelenie, ktoré Ti ponúka aj osobnostný rozvoj. Naši predajcovia sú hnacou silou spoločnosti Dell. Dennodennou komunikáciou so súkromnými a firemnými zákazníkmi postupne zvyšujeme podiel na trhu firmy Dell v Európe.

Medzi ich úlohy patrí napríklad stanovenie potrieb zákazníka, identifikácia obchodného potenciálu a cielené sledovanie až do dokončenia nákupu.

 • Zodpovednosť za predaj produktov a služieb spoločnosti

 • Aktivna telefonická a chatová komunikácia so sukromnými a firemnými zákazníkmi, prijímanie hovorov ako aj proaktívna telefonická komunikácia

 • Proaktívna spolupráca s rozšíreným tímom pre efektívne riadenie obchodných príležitostí a očakávaní zákazníkov v rámci dostupných procesov a nástrojov

 • Udržiavanie aktuálnych znalostí o IT priemysle, ako aj konkurenčné postavenie spoločnosti, proaktívny sebarozvoj v oblasti IT hardvéru, softvéru a služieb

Vykroč za prácou svojich snov

S každým členom tímu Dell Technologies prichádza niečo jedinečné. Pre túto rolu hľadáme:

Požiadavky

 • Veľmi dobré komunikačné schopnosti v nemčine (hovorenej aj písomnej)

 • Skúsenosti s predajom minimálne 1 rok, v IT priemysle výhodou

 • Silné komunikačné zručnosti slovom aj písmom

 • Orientácia a odhadnutie zákazníka, tímový hráč

Výhodou sú

 • Znalosť Anglického jazyka

 • Pozitívny prístup a organizačné schopnosti

 • Maturitné vysvedčenie alebo vysokoškolské vzdelanie

Mzda od : 980€ fixná zložka + 420€ variabilná zložka

Celková mzda je tvorená z fixnej zložky (70% mzdy) a variabilnej zložky (30% mzdy), pričom výsledná výška variabilnej zložky je stanovená v závislosti od plnenia predajných cieľov, čiže je možné zarobiť viac ako celkových 100%. Prvé tri mesiace Ti garantujeme vyplatenie 100% celkovej mzdy a finálna výška bude závisieť od úspešnosti uchádzača.

Toto je náš príbeh; teraz nám povedzte svoj

DellTechnologiespomáhaorganizáciámajednotlivcomvybudovaťsvetejšídigitálnyzajtrajšok.Našaspoločnosťsaskladázviacako150 000ľudínaviacako180lokáciáchpo celomsvete. Smehrdínato,žesmerôznorodýmainkluzívnymtímomsnekončiacimzápalomprenašumisiu–poháňaťľudskýpokrok.

Najdôležitejšieprenásje, abystesacítilirešpektovaní,slobodníbyťsamisebouamalimožnosťrobiťnajlepšiuprácusvojhoživota– amaťpritomsvojvlastný.Ponúkamevynikajúcebenefity,bonusovéprogramy,flexibilnéusporiadaniepráce,rozmanitémožnostipracovnerásť,záujmovéskupinyaoveľaviac.

Začalismepočítačmi, alenezostalismelenprinich.Pomáhamezákazníkomposúvaťsa dobudúcnostis multi-cloudom, AI astrojovýmučenímprostredníctvomnajinovatívnejšíchtechnológiíaportfóliaslužiebpredátovúéru. Dell Technologies na Slovensku jeglobálnebizniscentrum sviacako2500kolegami,ktoréjefinančnýmhubomcelosvetovéhoDell Technologies aposkytuješirokúpaletuslužiebvoblastiIT,financií,marketingu,predaja,technickejpodporyaglobálnychobchodnýchslužiebvcelosvetovommeradle.Pridajtesa knámastaňtesasúčasťoutechnologickéhozajtrajškauždnes.

Môžetesa onásdozvedieťviacvnašejposlednejSpráveodiverziteainklúziia vnašompláneakourobiťsvetlepšímmiestomdoroku2030 tu .

Benefity :

 • súkromnázdravotnástarostlivosť,

 • sick days,

 • prístupdonášhovzdelávaciehoštúdiasviacako1 000 onlineškoleniami,

 • dovolenkanavyše,

 • súkromnázamestnaneckáposiľňovňa.

Zoznam všetkých benefitovTU. (https://tbcdn.talentbrew.com/company/375/21388/Content/Benefits%202020.pdf)

Dell Technologies je verný princípu rovnosti pracovných príležitostí pre všetkých zamestnancov a poskytovaniu pracovného prostredia bez diskriminácieaobťažovania. Všetky rozhodnutia o zamestnanosti v Dell Technologies robíme na základe biznisových potrieb, pracovných požiadaviek a osobnej kvalifikácie, bez ohľadu na rasu, farbu, náboženstvo alebo vieru, štátny, sociálny alebo etnický pôvod, pohlavie (vrátane tehotenstva), vek, fyzické, mentálne alebo zmyslové znevýhodnenie, HIV status, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu a/alebo jej vyjadrenie, rodinný, zväzkový alebo partnerský stav, minulú alebo terajšiu službu v ozbrojených silách, rodinnú zdravotnú anamnézu alebo genetickú informáciu, rodinný alebo rodičovský stav alebo akýkoľvek iný stav chránený legislatívou alebo nariadeniami v lokalite, kde pôsobíme. Dell Technologies nebude tolerovať diskrimináciu alebo obťažovanie na základne ktorejkoľvek z týchto charakteristík. Dell podporuje žiadateľov o zamestnanie v každom veku.PrečítajesinašuEmployment Opportunity Policytu (https://jobs.dell.com/equal-employment-opportunity-policy) .

#Profesia

DirectEmployers